Statystyki

  • Odwiedziny: 320480
  • Do końca roku: 134 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kontakt

06-323 Jednorożec

ul. Odrodzenia 13

Tel: (29) 751-84-99

E-mail: gimnazjum-jednorozec@wp.pl

Harmonogram rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia w Jednorożcu na rok szkolny 2019/2020

HARMONOGRAM REKRUTACJI

do Branżowej Szkoły I Stopnia w Jednorożcu

na rok szkolny 2019/2020

(Opracowany na podstawie Zarządzenia Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia29 stycznia 2019r.

w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020)

 

1. Od 13 maja od godz. 8.00 do 20 maja do godz. 15.00 kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły.

2. Od 13 maja do 15 lipca komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły.

3. Od 17 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 kandydaci mogą dokonywać zmiany wybory szkoły.

4. Od 21 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca do godz. 16.00 kandydaci uzupełniają wniosek o następujące dokumenty :

  • oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum lub szkoły podstawowej, które kandydat ukończył) świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej,
  • oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum lub szkoły podstawowej, które kandydat ukończył) zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu ósmoklasisty.
  •  

5. 16 lipca do godz. 12.00 szkolne komisje rekrutacyjne podają do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej, zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

6. Od 16 lipca do 18 lipca szkoła wydaje skierowania na badania lekarskie kandydatom z listy zakwalifikowanych (W przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły).

7. Od 16 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca do godz.10.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia uzupełniają dokumentację o oryginały dokumentów (jeśli nie złożyli ich wcześniej).

8. 25 lipca do godz. 12.00 szkolne komisje rekrutacyjne podają listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

9. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie od 26 lipca do 28 sierpnia 2019r.